Logo

Selector d'idioma

caes

Acords Orgànics Col·legiats - El Morell

SERVEIS DE LA SEU

Enllaços d'interès

Novetats

Vés enrere Acords Orgànics Col·legiats

Acords del Ple

El Ple és l'òrgan municipal de govern pluripersonal integrat per tots els regidors i les regidores, i presidit per l'alcalde, que adopta les principals decisions del l'Ajuntament.

Vegeu els seus darrers acords:

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és integrada per l'alcalde o alcaldessa i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcalde o alcaldessa, el qual n'ha de donar compte al Ple.

Correspon a la Junta de Govern Local l'assistència a l'alcalde o alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions i les atribucions que l'alcalde o alcaldessa o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal i amb el dictamen CNS 6/2011 de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, es procedeix a publicar les actes de la Junta de Govern Local excloent totes les dades de caràcter personal o qualsevol altra dada que podés afectar els drets a l’honor o a la intimitat personal i familiar.

Vegeu els seus darrers acords:

 

 

Resolucions d'Alcaldia

L’alcalde o alcaldessa és el president de la Corporació municipal i adopta les decisions mitjançant Decrets d’Alcaldia dins l’àmbit de competències que li atribueix l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Vegeu els seus darrers acords:

Ajuda

La Seu Electrònica és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, la titularitat, gestió i administració de la qual corresponen a l'ajuntament del Morell en l'exercici de les seves competències. A través de la seu, els ciutadans i les ciutadanes accedeixen a la informació i als serveis i tràmits electrònics de l'Administració del Morell.

Hora Oficial

26
dimarts
de setembre 2023, 08:16 CEST