Informació Municipal Informació Municipal

Ordenances Fiscals Ordenances Fiscals

Títol Data d´actualització
Taxa per l'ús d'espais al Centre Cultural del Morell 07/12/21
Taxa sobre llicències d'obertura d'activitats comercials 07/12/21
Ordenança fiscal nº3.27 reguladora de la taxa entrades i sortides vehicles en edificis i terrenys, i per les reserves d'aparcament (GUAL) 27/09/21
Taxa per recollida d'escombraries 20/08/21
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 20/08/21
Ordenança Municipal General Reguladora de Preus Públics de l’Ajuntament del Morell 20/08/21
Taxa d'ocupació de la via pública amb quioscs 19/04/21
Taxa sobre l'ocupació de via pública amb taules i cadires 19/04/21
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 19/04/21
Ordenança fiscal nº3.30 reguladora de la taxa de retirada de vehicles abandonats o irregularment estacionats (GRUA) 12/01/21
Taxa per la inscripció d'animals de companyia al registre censal municipal i per l'expedició de llicències administratives per gossos potencialment perillosos. 13/08/20
Impost sobre béns immobles 27/03/20
Preu públic per la prestació de serveis al centre de serveis per a la gent gran 24/02/20
Taxa per l'expedició de documents administratius 13/06/17
Taxa per l''ocupació de via pública amb materials de contrucció 13/06/17
Taxa per ús de la Sala de Vetlles 24/01/17
Taxa del cementiri municipal 06/06/16
Taxa per ocupació del sol, subsol i volada 17/02/16
Taxa per la prestació de serveis al pavelló municipal 17/02/16
Preu Públic per la venda de gots amb l'escut municipal 17/02/16
— 20 Items per Page
S´estan mostrant 1 - 20 de 40 resultats.